Home arrow ADSL چیست ؟
سیستم ردیاب DNO

images/stories/linkdnogps22.jpg

بانک پارسیان

ADSL چیست ؟ ساخت PDF چاپ ارسال به دوست

معرفي سرويس اينترنتي پرسرعت ADSL
 
شرکت  خزرموج پویا
ارائه کننده سرویس ADSL


 
 
 
 
 شرحي مختصربرتكنولوژيDSL


DSL  يک فن آوری برای آوردن اطلاعات با پهنای باند بالا به منازل و مراکز اداری کوچک ، از طريق سيم های مسی رايج تلفن است.
اين تكنولوژي كه با استاندادهاي متنوعي به بازار عرضه شده، قادر به برقراري سرويس های  ارتباطي باسرعت بالا (حدود 2Mbps  و يا بيشتر ) درفواصلي درحدود چندين كيلومتر (كه بسته به تكنولوژي به كار گرفته شده متغير مي باشد ) با استفاده از يك يا دوزوج سيم مسي ويك جفت مودم DSL مي باشد . نمادxDSL برای انواع مختلف DSL  مانند ,ADSL HDSLو... به کار می رود.


قبل ازآمدن تکنولوژی DSL  بسياری از ساکنين شهرهای کوچک و دورافتاده و کشورهای توسعه نيافته برای ارتباط با اينترنت از سرويس کند و ناکارآمد Dial up استفاده می کردند و دسترسی به اينترنت از طريق سرويس Broadband برای آنان ميسر نبود اما امروزه با وجود تکنولوژی DSL  دسترسی سريع و ارتباط دائمی بدون نياز به شماره گيری برای اتصال به مراکز ISP با قيمت بسيار مناسب  ، بدون نياز به کابل کشی جديد و با بهره گيری از همان سرويس تلفنی قديم ، ميسر شده است .


همچنين با توجه به امکان ارائه سرويس هايی نظير  VoDSLوVoD (video on demand )و ويدئو کنفرانس وساير سرويس هايی که نياز به پهنای باند زيادی  دارند توسط تکنولوژی xDSL ، اين تکنولوژی بعنوان يکی از سرويس های بسيار مناسب و کارآمد جهت ايجاد ارتباطات Broadband در برقراری شبکه های ارتباطی و مخابراتی مطرح گرديده است.
درسال منتهي به ژوئن 2004 ، مشتركين سرويسهاي DSL به 78 ميليون رسيده كه نرخ رشد آن دوبرابرفن آوريهاي ديگر Broadband است ويافته هاي تحليل گران نشان می دهد كه رشد نصب سرويسهاي DSL  بدليل قيمت مناسب ، سادگي وآساني نصب وبهره برداري وپيشرفت فني وتكنيكي آن مي باشد .
اين تحقيقات نشان ميدهد كه رشد استفاده ازسرويسهاي DSL  در راس فن آوريهای Broadband مي باشد .   نحوه کار DSL


سرويس تلفنی قديم(POTS) منزل يا شرکت شما را با سيم های مسی به مرکز تلفن متصل می کند.در اين سرويس ، اطلاعات صوتی پس از تبديل به سيگنال الکتريکی به صورت آنالوگ منتقل می شود.به همين دليل چون روش ارسال آنالوگ است ، کامپيوتر شما برای انتقال اطلاعات از طريق خط تلفن  نياز به مودم دارد تا اطلاعات ديجيتال را به آنالوگ تبديل کند و بالعکس.اما ارسال آنالوگ تنها بخش کوچکی از پهنای باندی که سيم مسی در اختيارما می گذارد را استفاده می کند به عبارت ديگر انتقال آنالوگ يک گلوگاه برای پهنای باند است.


 با فن آوری DSL نيازی نيست که اطلاعات ديجيتال به آنالوگ تبديل شود و برعکس. اطلاعات ديجيتال به شکل ديجيتال منتقل می شود بنابراين محدوديتهاي موجود در خطوط ارتباطي مسي را جهت برقراري ارتباط از طريق اين خطوط مرتفع مي سازد .


 DSLمتدهای پيچيده مدولاسيون را برای قرار دادن ديتا در سيمهای تلفن موجود (POTS) به کار می گيرد. نيازی نيست که شما يک خط تلفن ديگر نصب کنيد چون خط موجود شما جداسازی می شود طوری که سرويس تلفن و سرويس مودم DSL را با هم حمل کند.


لازم به ذکر است که اين تکنولوژی  فقط برای اتصالات مرکز سوئيچينگ تلفن به يک خانه يا شرکت به کار می رود نه بين ايستگاه های سوئيچينگ.


در واقع اين تكنولوژي بدليل استفاده از خطوط تلفني موجود وافزايش باز دهي آنها وحذف محدوديتهاي سيستم آنالوگ مورد توجه خاصي قرارگرفته است. انواع تکنولوژی DSLتكنولوژيهاي مختلف DSL  كه نام كلي xDSL  راميتوان به آنها اطلاق نمود به دو دسته اصلي زير تقسيم مي شوند .


·    سيستم متقارن


·    سيستم نامتقارن


  سيستم هاي متقارن :در اين تكنولوژي ، اطلاعات روي دوكانال Upload   و Download  باسرعت حداكثر Mbps 3/2 ارسال مي شوند . مثالهاي بارز اين تكنولوژي عبارتند از HDSL و HDSL-2  و SDSL و SHSDSL  ، يكسان بودن سرعت ارسال و دريافت اين نوع تكنولوژي را جهت كاربرهايي نظير ويدئو كنفرانس و web hosting مطرح مي سازد .


سيستم نامتقارن :در اين روش جهت كاهش پديده Cross talk  ، ارسال اطلاعات در Upload  روي محدوده پائين فركانسي بين KHZ 138 تا 30 صورت مي پذيرد . بهمين دليل سرعت Download  بيش از سرعت Upload  خواهد بود .


در ابتداي ارائه تكنولوژي DSL ، اين  تكنولوژي بصورت Point–to–Point  مورد استفاده قرار مي گرفت درحال حاضر با ارائه DSLAM ها ، خطوط پرسرعت قابل به اشتراك گذاشتن بين خطوط مسي با تكنولوژي DSL خواهد بود .


انواع تكنولوژيهاي xDSL  به همراه سرعت انتقال، نرخ ارسال بيت وفاصله سرويس دهي وكدينگ خط بكار گرفته درجدول زير ، ارائه مي شود.

بدين ترتيب با استفاده از اين تكنولوژي مي توان درمواردي كه تعدادي كاربر دريك محدوده جغرافيايي ازپيش تعريف شده حضوردارند كليه ايشان را برروي يك خط اشتراكي باسرعت بالا قراردارد وشرايط مطلوب ارتباطي را تامين نمود. لذا اين سيستم با ارائه بهترين واقتصادي ترين روش كاربردي قادر به پاسخگويي به نياز محل هاي متصل شده به هم ، مي باشد . بديهي است ساير محدوديتهاي موجود در شبكه هاي دسترسي آنالوگ از جمله سرعت پائين ، باز دهي كم، اتصال موقت و ........ در اين شبكه راه نخواهد داشت .نوع تکنولوژی

حداکثر سرعت ارسال

حداکثر سرعت دريافت

حداکثر فاصله سرويس دهی

تعداد خط مورد نياز

نوع سرويس

ADSL

kbps 800

Mbps 8

m 5500

1

Voice,data

HDSL

Mbps 54/1

Mbps 54/1

m 3650

2

Data

IDSL

Kbps 143

Kbps 144

m 10700

1

Data

SHDSL

Kbps 3/2

Kbps 3/2

m 4560

1

Voice,data

MSDSL

Mbps 2

Mbps 2

m 88001

1

Data

RADSL

Mbps 1

Mbps 7

m 5500

1

Voice,data

SDSL

Mbps 3/2

Mbps 3/2

m 6700

1

Data

VDSL

Mbps 16

Mbps 52

m 1200

1

Voice,data


 


مزاياي استفاده از تكنولوژي DSL درشبكه ارتباطي
 


• دسترسي به شبكه باسرعت بالا
• دائمي بودن اتصال به شبكه
• انجام مكالمات تلفني ودسترسي به شبكه برروي يك زوج سيم مسي بدون اشغالی خط  ( درصورت استفاده از تكنولوژي ADSL)
• ارائه سرويس ويدئو كنفرانس
•امکان ارائه هرگونه سرويس با نياز به پهنای باند بالا


سخت افزار مورد نياز


اين ارتباط به سادگي تنها از طريق مودم ديجيتال ، دستگاه  Splitterو دستگاه DSLAM  امكانپذيرخواهد شد .
CO Splitter و DSLAM در سمت مرکز نصب می شود ودر سمت کاربرکافی است از مودم DSL وCPE Splitter    استفاده شود. در صورتی که کاربر يک شرکت باشد به جای Modem DSL  از  DSL Modem/Router استفاده می شود.   
Splitter به دو صورت به کار گرفته می شود:
    1-CPE Splitter :اين دستگاه با نصب در محل کاربر(شرکت يا منزل ) امکان ارسال همزمان صوت و ديتا روی يک خط را برقرار خواهد نمود.اين دستگاه با وصل به مودم ADSL از يک سو  و تلفن (و يا هر وسيله ديگر جهت برقراری ارتباطات صوتی )از سوی ديگر ، و  با تخصيص محدوده فرکانس پائين پهنای باند به صوت و محدوده فرکانس بالای پهنای باند به ديتا امکان ارسال voice, data را روی يک خط DSL برقرار خواهد نمود و درنتيجه بدون اشغال خطوط تلفنی امکان ايجاد ارتباطات ديتا نيز ميسر خواهد شد.
    2-CO Splitter  :اين دستگاه با نصب در نزديکترين مرکز مخابراتی (central office ) جداسازی صوت و ديتا و روانه سازی صوت به سمت شبکه تلفنی PSTN و ديتا به سمت IPDSLAM جهت برقراری ارتباطات صوت و تلفن را خواهد داشت.
بنابراين با نصب اين دستگاه اطلاعات در سمت کاربر جمع آوری و در سمت مرکز دوباره بصورت صوت و ديـتا موردآناليز قرار  خواهد گرفت.
IP DSLAM : اين دستگاه جزء بسيار هوشمندي در شبكه مي باشد كه شامل مودمهاي سمت مركزي بوده واتصال CO  را به ستون فقرات شبكه ميسر مي سازد .اين دستگاه با جمع آوري ترافيكهاي ديـتای خطوط DSL  وارسال آنها بصورت ترافيك IP  به سمت شبكه ديتا ، امكان برقراري ارتباط تمام کاربران را از طريق شبكه ديتاي كشورميسر مي سازد . در واقع اين دستگاه مسئوليت تقسيم ترافيك سرعت بالاي شبكه ديتا را به سمت کاربران خطوط  DSL  ويابرعكس ، مديريت شبكه ، مديريت تخصيص پهناي باند و...  را به عهده خواهد داشت .


نمايی از بکارگيری تکنولوژی ADSL
كاربردهاي ADSL
 


-  ارتباطي پرسرعت بدون نياز به شماره گيري
-  ارتباطي پرسرعت بدون پرداخت هزينه تلفن ( پالس مكالمه )
-  ارتباطي پرسرعت بدون اشغال نمودن خط تلفن
-  ارتباطي پرسرعت درحين مكالمه تلفن وهمزمان با آن
-  ارتباطي پرسرعت تابيش  از 40 برابر Dialup
-  اتصال دائم (Online ) به شبكه اينترنت


 2-     كاربرد هاي ديگر ADSL


شايد درنظراول كاربرد ADSL  صرفا" جهت ارتباط بهينه باسرعت مناسب براي اينترنت باشد . ليكن با وجود وسعت كاربري فوق موارد ديگري از كاربري ADSL  وجود داردكه اصولا" مبنتي بريك بسترارتباطي Data  باسرعت بالاميسر ميگردد كه امكان آن باروش معمولي Dialup  وجود ندارد واستفاده از روشهاي سيم خصوصي وفيبرنوري وغيره بعلت هزينه سنگين آن براي استفاده هاي شخصي ودفاترخصوصي امكان پذير نميباشد كه باتوجه به مصرف كنندگان بصورت زير طبقه بندي ميگردد:


الف : منازل
به يقيين ميتوان گفت كه بيشترين كاربرد ADSL  درديتا درمنازل براي ارتباطي مطمئن وپرسرعت باشبكه جهاني اينترنت است . وجود ارتباط دائم وپرسرعت علاوه برمزاياي بيشمار داراي كاربردهاي زير نيزميباشد :


- استفاده درارتباط تلفني خارج ازكشور باتوجه به سرويسهاي موجود در سطح جهان وكاهش هزينه هاي تلفن راه دور
- ايجاد بسترمناسب براي دريافت داده هاي باحجم بالا (Video)
- استفاده در موارد آموزشي وكمك درسي باتوسعه سرويس دهندگان كلاسهاي مجازي آموزشي كنكور   ياكمك درسي بصورت Online


 ب  :  هتل
- ايجاد بسترمناسب براي ارتباط اينترنت بصورت Wire less ( بدون سيم ) براي افراد مقيم در هتل ها
- استفاده از ADSL  براي بسترپخش كانالهاي مختلف تلويزيوني وعدم نياز به تدارك سيم كشي وبرهم زدن نماي ظاهري با استفاده از كابلهاي موجود تلفني
- ايجاد شبكه داخلي براي سرويسهاي مبتني بر LAN 
- سهولت در اجراي نصب سيستم وعدم نياز به سيم كشي مجدد


ج  :  شركتها
- ايجاد بسترمناسب براي ارتباط مطمئن ومناسب با اينترنت
- امكان ايجاد ارتباط تلفني VOIP  باشركتهاي همكار وارتباط بين المللي
- امكان انتقال خطوط تلفن از دفترمركزي به دفاتر وابسته ويا ايجاد شبكه يكپارچه تلفن داخلي با برقراري ارتباط بين مراكزتلفن PABX  موجود
- ايجاد شبكه هاي VPN  بين دفاتر مختلف وكارخانجات ودرنتيجه تدارك سيستمهاي يكپارچه وهمزمان انبار – فروش – مالي وغيره


د  :  سازمان ها
- ايجاد بسترمناسب براي ارتباط مطمئن وپرسرعت با اينترنت
- ايجاد شبكه هاي VPN  بين واحدهاي تابعه ودرنتيجه وجود يك LAN  يكپارچه در سطح كليه مراكزيك سازمان كه بصورت مطمئن وايمن Secure  انتقال داده ها راتضمين نمايد .
- امكان ايجاد شبكه يكپارچه تلفن داخلي حتي براي پوشش واحدهاي تابعه درشهرستانها
- ايجاد بسترمناسب براي عمليات بدون كاغذ e-Government
- سهولت و سرعت در راه اندازي شبكه داخلي


ه  :  مراكزآموزشي ودانشگاهها
وجود بستر ADSL  توجيه بسيارمناسبي براي راه اندازي آموزشهاي راه دور خواهد بود ايجاد اين شبكه وسهولت دسترسي درمنازل وشركت ميتواند راه حل مناسبي براي مراكزآموزشي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي درسطح گسترده وهمزمان گردد .
بعنوان مثال سهولت دسترسي به شبكه درمنازل بصورت Online  ميتواند براي انجام كلاسهاي مختلف كمك آموزشي – كنكور- برگزاري امتحان يا مطالعه مقالات وجزوه ها بكارگرفته شود.
لازم به ذكراست كه با ايجاد فرهنگ مناسب وآشنايي با امكانات ومزاياي چنين طرحي بطوراصولي مراكزآموزشي متعدد بااستفاده از اين بسترسرويسهاي جديد ومقرون بصرفه خود را آغاز خواهند نمود .


و  :  بانكها وشركتهاي بيمه
 بطورقطع ميتوان گفت كه توسعه بانكداري وارائه سرويسهاي بهينه منوط به وجود شبكه مناسب وايمن براي ارتباط بانكها است . درحال حاضرباتوجه به سادگي تجهيزات سمت مشترك وعدم نياز به تخصص هاي ويژه درشعب بانكها جزو راه حلهاي منحصربه فرد وقابل اجرا درسطح ايران ميباشد .


یادداشت های بازدیدکنندگان
نام شما / ایمیل شما

منوی اصلی
صفحه اصلی
تماس با ما
جستجو
خبر خوانها
لينكستان
خطا های مودم
تعرفه قیمت های دومین
تعرفه اجاره فضا لینوکس
امکانات برنامه مدیریت محتوا
فروشگاه آنلاین
ردياب خودرو و شخصی
ردیاب خودرو (مدیریت ناوگان)
ردیاب شخصی
سرویس ADSL
ADSL چیست ؟
تعرفه های جدید ADSL ساری
'گزارش گيري ADSL